Forslag til vedtægts-ændringer 2020

Kære alle,

Som forberedelse til bestyrelsesmødet læses herved vore foreslåede vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne laves med henblik på 1) at kunne tilføje en skydeklub i Hakoah-regi, noget der er blevet efterspurgt af flere medlemmer, og 2) at kunne sikre flere medlemmers tilstedeværelse til generalforsamlinger, ved at indkalde tidligere. Vores forslag til vedtægtsændringerne står med rødt nedenfor, og henviser til paragraf 4, 5, 12 og 13

Love for Jødisk Idrætsforening Hakoah, stiftet den 12. oktober 1924:

 • 1
  Foreningens navn er ”JØDISK IDRÆTSFORENING HAKOAH”.
 • 2
  Foreningen har hjemsted i Københavns kommune.
 • 3
  Foreningens formål er at udbrede interessen blandt jødisk ungdom for at dyrke idræt i fællesskab med andre med jødisk tilknytning, samt deltage i jødisk kulturelt og humanitært arbejde.
 • 4
  Foreningen er tilsluttet Dansk Idrætsforbund, Maccabi World Union, Dansk Zionistforbund, og Dansk Maccabi Forbund.

Bestyrelsens forslag:

 • 4

Foreningen er tilsluttet Dansk Idrætsforbund(DIF), Danske Gymnastik og Idrætsorganisationer(DGI), Maccabi World Union(MWU), Dansk Maccabi Forbund og Dansk Zionist Forbund(DZF).

 • 5
  Anmodning om optagelse som aktivt eller passivt medlem, sker ved henvendelse til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer eller ledere, som på førstkommende bestyrelsesmøde skal forelægge indmeldelsen til endelig godkendelse. Som medlem af foreningen kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Bestyrelsens forslag:

 • 5

Stk. 1 – Anmodning om optagelse som aktivt eller passivt medlem, sker ved henvendelse til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer eller ledere, som på førstkommende bestyrelsesmøde skal forelægge indmeldelsen til endelig godkendelse. Som medlem af foreningen kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 2 – Vil et medlem være aktiv i Hakoahs sportsskydningsafeling og have våbenpåregning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag ikke bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben. Kun formanden kan underskrive SKV-påtegnelser til medlemmer af skydeafdelingen, men hele bestytelsen er ansvarlige. Alle der vil være medlemmer af skydeafdelingen skal som minimum kunne godkendes til SKV-6. Alle medlemmer af skydeafdelingen skal opretholde lovligt aktivitetsniveau ved skydning. Det er bestyrelsens ansvar at dokumentere aktivivitetskontrol.

 • 6
  Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet.
 • 7
  Hvis et medlem ikke har betalt kontingent i 1 år, trods påkrav om indbetaling, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende medlem. Et af den grund ekskluderet medlem kan først optages på ny efter at have betalt sin gæld. Bestyrelsen er berettiget til at give henstand eller evt. kontingentfrihed for medlemmer, der har vanskelige kår som følge af f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller militærtjeneste.
 • 8
  Udmeldelse kan kun ske skriftligt til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer eller ledere.
 • 9
  Foreningens bestyrelse består af formand, kasserer og op til 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  Formanden og op til 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
  Kasserer og op til 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  Valgbar til bestyrelsen kun medlemmer af foreningen, der er fyldt 18 år.
 • 10
  Bestyrelsesmøder afholdes sædvanligvis en gang månedlig. Det afholdes når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer skønner det fornødent, og indkaldes med mindst 8 dages varsel.
  I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
 • 11
  Såfremt et medlem har gjort sig skyldig i et særligt graverende forhold, kan det af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Ethvert ekskluderet medlem har ret til personligt at forelægge sagen på den førstkommende generalforsamling under iagttagelse af § 13.
 • 12
  Den årlige generalforsamling, som indvarsles med mindst 14 dages varsel, afholdes i marts måned med følgende dagsorden:
  1) Valg af dirigent
  2) Godkendelse af dagsorden
  3) Formandens beretning
  4) Regnskabsaflæggelse
  5) Indkomne forslag
  6) Valg af bestyrelse
  a) valg af formand eller kasserer
  b) valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  7) Valg af revisorer samt revisorsuppleant
  8) Eventuelt

Bestyrelsens forslag:

Den årlige generalforsamling, som indvarsles med mindst 21 dages varsel, afholdes i marts måned med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse
a) valg af formand eller kasserer
b) valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisorer samt revisorsuppleant
8) Eventuelt

 • 13
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Alle spørgsmål afgøres ved simpel majoritet. Dog kan foreningens love kun ændres med 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag som ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Hvis der til formands-/kasserervalg eller til bestyrelsesvalg er opstillet flere kandidater, end der kan vælges, skal der foretages skriftlig afstemning såfremt et stemmeberettiget medlem ønsker det. I andre tilfælde afgør dirigenten, om skriftlig afstemning er fornøden. Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeberettigede medlemmer af foreningen kan befuldmægtige andre medlemmer til at afgive stemme på deres vegne ved generalforsamlingen. Den underskrevne fuldmagt skal godkendes inden mødets start.

Bestyrelsens forslag:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Alle spørgsmål afgøres ved simpel majoritet. Dog kan foreningens love kun ændres med 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag som ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Hvis der til formands-/kasserervalg eller til bestyrelsesvalg er opstillet flere kandidater, end der kan vælges, skal der foretages skriftlig afstemning såfremt et stemmeberettiget medlem ønsker det. I andre tilfælde afgør dirigenten, om skriftlig afstemning er fornøden. Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeberettigede medlemmer af foreningen kan befuldmægtige andre medlemmer til at afgive stemme på deres vegne ved generalforsamlingen. Den underskrevne fuldmagt skal godkendes inden mødets start. Alle forslag skal offentliggøres i dagsorden af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 • 14
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 50 af foreningens medlemmer indsender et skriftligt andragende derom til formanden, eller når bestyrelsen finder det fornødent. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel og afholdes i København.
 • 15
  Hvor lovene intet foreskriver, handler bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen. Foreningen er til enhver tid underkastet love og reglementer for de unioner den er tilsluttet.
 • 16
  Over foreningens indtægter og udgifter føres et regnskab, der følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer. Foreningen kan tegnes af formanden eller kassereren i foreningen med et andet medlem af bestyrelsen.
 • 17

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Ved foreningens opløsning tilfalder dens midler og effekter et formål, der falder indenfor foreningens formålsparagraf.

 

Seneste ændringer af vedtægter skete på generalforsamling den 27. marts 2012.

X